๒.การศึกษา


- ประถมศึกษา : โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กทม. 2518-2524
 
- มัธยมศึกษา : โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กทม. 2524-2530

- ปริญญาบัณฑิต (สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530-2536

- ปริญญามหาบัณฑิต (Molecular Microbiology) : Faculty of Veterinary Medicine, Swedish University of Agricultural Science, Sweden, 2541-2543

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Infectious Diseases and Immunology) : Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Netherlands, 2543-2547

- อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์สัตวแพทย์

- การฝึกอบรม            

                   พ.ศ. 2537 วุฒิบัตรอบรม ระบาดวิทยาประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   พ.ศ. 2540 วุฒิบัตรอบรม กระบวนการวิจัยทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   พ.ศ. 2541 Certificate in Molecular Biology in Veterinary Science, Sweden

                   พ.ศ. 2541 Certificate in Immunocytochemistry and In Situ Hybridisation, Sweden

                   พ.ศ. 2541 Certificate in Statistics for Animal Scientists, Sweden

                   พ.ศ. 2541 Certificate in Light and Electron Microscopy, Sweden

                   พ.ศ. 2541 Certificate in RIA and ELISA techniques in Microbiology and Endocrinology, Sweden

                   พ.ศ. 2544 Certificate in Diagnostic Pathology of Pet Avian and Exotic Animals, The Netherlands

                   พ.ศ. 2545 Certificate in Veterinary Epidemiology and Economics, The Netherlands,

                   พ.ศ. 2545 Certificate in Molecular Biology and Recombinant DNA technology, The Netherlands,

                   พ.ศ. 2548 Certificate of Training workshop on Epizootic Emergency Response and Preparedness, Chiang Mai University, Thailand

                        พ.ศ. 2550 วุฒิบัตรอบรม การใช้สัตว์ทดลองเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   พ.ศ. 2552 Certificate of Sampling Techniques and Laboratory Diagnosis of Salmonella in  Poulry, WHO GFN

                   พ.ศ. 2553 วุฒิบัตรอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   พ.ศ. 2555 วุฒิบัตรอบรม เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจำและงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

                   พ.ศ. 2556  ช่วยราชการ องค์การสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส

                   พ.ศ. 2557 วุฒิบัตรอบรม หลักโภชนาศาสตร์ และการประกอบสูตรอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์์
                  
                  

           


หน้าหลัก, ประวัติ, การศึกษา, ตำแหน่งวิชาการ, งานสอน, หนังสือและวิทยานิพนธ์, ผลงานวิจัย,
งานวิจัย, บริการทางวิชาการ, ความสนใจพิเศษ, เวบไซต์ที่น่าสนใจ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


II. Education


  : Certificate for Primary School
  Prathom Bangkae School, Bangkok, THAILAND, 1981
  : Certificate for Secondary School
  Wat Nualnoradit School, Bangkok, THAILAND, 1987
  : D.V.M.
  Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND, 1993
  : Certificate in Epidemiology
  Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND, 1994
  : Certificate in Molecular biology and Application
  Khonkhen  University, Khonkhen, THAILAND, 1997
  : M.Sc. (Molecular Microbiology)
  Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, SWEDEN, 2000
  : Ph.D. (Infectious Diseases and Immunology)
  Utrecht University (UU), Utrecht, THE NETHERLANDS, 2004
  : Diploma, The Thai Board of Veterinary Medicine
  The Thai Veterinary Council, 2015


Home, History, Education, Academic position, Instruction, Articles&Books, Publications,
Current research, Academic services, Special interests, Interesting Web Sites