๔. งานสอน


ปริญญาบัณฑิต
              3107503  Avian Medicine
        3107301  Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine Course Syllabus 08 and Schedule of Lectures 08
              3100401  General Clinic
            3100501  Clinical Conference
          3107505  Food Animal Medicine Clinic
              3107604 Poultry Health Management I

        3107605  Poultry Health Management II

ปริญญามหาบัณฑิต
             3107739 Thesis Planning in Veterinary
       
  3107721  Avian Microbiological Diseases
             3107720 Avian Virus Diseases
             3107731
Problems in Avian Diseases and  Pathogens
             3107736  Veterinary Medicine Seminar I
             3107737  Veterinary Medicine Seminar II

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
       Doctoral Dissertation
       Doctoral Thesis

หลักสูตร นานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     Epizootic Emergency Response and Preparedness Coursework Program 08

         
หน้าหลักประวัติ, การศึกษา, ตำแหน่งวิชาการ, งานสอน, หนังสือและวิทยานิพนธ์, ผลงานวิจัย,
งานวิจัย, บริการทางวิชาการ, ความสนใจพิเศษ, เวบไซต์ที่น่าสนใจ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


IV. Instruction
Undergraduate
              3107503  Avian Medicine
        3107301  Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine
              3100401  General Clinic
            3100501  Clinical Conference
          3107505  Food Animal Medicine Clinic
              3107604 Poultry Health Management I

        3107605  Poultry Health Management II

M.Sc. (Veterinary Medicine)
             3107739 Thesis Planning in Veterinary
       
  3107721  Avian Microbiological Diseases
             3107720 Avian Virus Diseases
             3107731
Problems in Avian Diseases and  Pathogens
             3107736  Veterinary Medicine Seminar I
             3107737  Veterinary Medicine Seminar II

Ph.D. (Veterinary Medicine)
        Doctoral Dissertion
        Doctoral Thesis

International curriculum at Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University่
     Epizootic Emergency Response and Preparedness

Home, History, Education, Academic position, Instruction, Articles&Books, Publications,
Current research, Academic services, Special interests, Interesting Web Sites