๖. ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ


1. กฤดา ชูเกียรติศิริ และ นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2550 (2007). การระบาดของโรคหวัดหน้าบวมในฟาร์มไก่ไข่. สัตวแพทยสาร. (submit)

2. Chansiripornchai, N. and Santamanus, V. 2007. Retrospective study of Avian Influenza surveillance in Suphanburi. (prepared to submit)


3. Pohuang, T., Chansiripornchai, N. and Sasipreeyajan, J. 2007. Nucleotide analysis of the S1 gene and pathogenesis of the nephropathogenic infectious bronchitis virus isolated from chickens in Thailand. Acta Viro. (submitted)

4. Chansiripornchai, P. and Chansiripornchai, N. 2007. Treatment of infected open wounds on two dogs using a film dressing of polysaccharide extracted from the hulls of durian (Durio zibethinus Murr.): case report. Acta Vet Scand (submitted)

5. Chansiripornchai, P. and Chansiripornchai, N. 2007. Treatment of Generalized   demodicosis in a dog using Ivomectin. Indian Vet. J. (in press).

6. พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย ชาญณรงค์ รอดคำ และ อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์. 2550 (2007). ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากผลมะขามป้อมต่อเชื้อซับโมเนลลา ไทฟิมูเรียม ที่แยกได้จากไก่. ประมวลการประชุมวิชาการสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 33. 31 .. – 3 .. 50.โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ. หน้า 269-272.

7. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2550 (2007). การควบคุมโรคแซลโมเนลลาในสัตว์ปีก. ประมวลการประชุมวิชาการสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 33. 31 .. – 3 .. 50. โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ. หน้า 269-272.


8. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2550 (2007). ประสิทธิภาพของยาซัลฟาควิน็อกซาลิน โซเดียม ในการรักษาโรคบิดไส้ตันในไก่ไข่. สัตวแพทยสาร. 58 (2): (in press)

9. นัจศิริ อินทร์สมใจ เสาวภางค์ สนั่นหนู เอมอร โอฬารรัตน์มณี สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2550 (2007). ประสิทธิภาพของการใช้ยามีเดตโตมิดีนร่วมกับคีตามีนหรือไธโอเพนทัลในการวางยาสลบไก่. สัตวแพทยสาร. 58 (2): (in press)


10. Goutard, F., Thonnat, J., Toma, B., Dufour, J., Queste, B., Chansiripornchai, N. and Roger, F. RANEMA: A computer assisted learning tool for basic epidemiology. Proc. 12th International conference of the Association of Institutions of Tropical Veterinary Medicine. p. 327-330.

11. Chansiripornchai, N., Wanasawaeng, W. and Sasipreeyajan, J. 2007. Seroprevalence and Identification of Ornithobacterium rhinotracheale from Broiler and Broiler Breeder Flocks in Thailand. Avian Dis. 51(3): 777-780.

12. นฤเบศ เนินทอง นาฎวิภา ผุงประเสริฐยิ่ง รัฐพล กิตติชัยตระกูล ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย เเละ นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2550 (2007). ค่าการทำงานของเอนไซม์โฆลีนเอสเทอเรสในซีรั่มไก่ไข่ภายหลังสัมผัสคาร์บาริลในขนาดที่ใช้รักษาโรคปรสิตภายนอก. สัตวแพทยสาร. 58 (1): 45-52.


13. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2550 (2007). ประสิทธิภาพของเอนโรฟลอซาซินและอิริโธรมัยซินร่วมกับคลอร์เตตราซัยคลิน ต่อการป้องกันและรักษาโรคอหิวาต์ไก่. สัตวแพทยสาร. 58 (1): 12-20.


1
4. Sasipreeyajan, J., Sarachai, C., Chansiripornchai, N. and Chukiatsiri, K. 2007. Different vaccination program against Newcastle disease in broiler chickens. Proceedings on the 8th
Asian Pacific Poultry Conference. March 5-6, 2007. Swissotel Le Concorde Hotel, Bangkok, Thailand. p. 182-185.

16. Chansiripornchai, N., Pathanasophon, P. and Sasipreeyajan, J. 2007. Prevalence of Campylobacter jejuni in broilers and the adhesion and invasion abilities. Proceedings on the 8th Asian Pacific Poultry Conference.
March 5-6, 2007. Swissotel Le Concorde Hotel, Bangkok, Thailand. p. 156-160.

 
17. Chansiripornchai, N., Chansiripornchai, P. and Pongsamart, S. 2007. A Preliminary Study of Polysaccharide Gel Extracted from the Fruit-Hulls of Durian (Durio zibethinus Murr.) on Immune Responses and Cholesterol Reduction in Chicken. Proceedings on International workshop on Medicinal and Aromatic plants. January 15-18, 2007. Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand. p. 105.

18. Chansiripornchai, N. and Sasipreeyajan, J. 2006. Efficacy of live B1 or Ulster 2C Newcastle disease vaccines simultaneously vaccinated with inactivated oil adjuvant vaccine for protection of Newcastle disease virus in broiler chickens. Acta Vet. Scand. 47(2): 1-4.

19. Chansiripornchai, N. 2006. Recent research of Avian Influenza vaccine in poultry. Proc. of Nationa Conference on Avian influenza. 20-21 December 2006. Century Park Hotel,
Bangkok, Thailand. p. 29.


20. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2549 (2006). ประสิทธิภาพของเอ็นโรฟล้อกซาซินในการป้องกันและรักษาโรคอหิวาต์ไก่ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 32 วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2549 หน้า 209-213.


21. Wanasawang, W., Nimitkun, C. and Chansiripornchai, C. 2006. Current Knowledge of Avian Mycoplasmosis. J. Thai Vet. Med. Assoc. 57(2): 1-23.


22. สมคิด ขานดา พนิดา ขานดา และ นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2549 (2006). การระบาดของโรคฮิสโตโมเนียซิสในไก่สามสายจากฟาร์มเอกชนในจังหวัดนครปฐม. สัตวแพทยสาร. 52(1): 24-32.

23. วรินตรา ยอดไธสง แสงแข พงษ์ธเนศ อำไพรินทร์ มุ่งมาตร วิษณุ วรรณแสวง นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2549 (2006). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษเซลลูโลสเมทริกซ์ในการเก็บรักษาสารพันธุกรรมของ มัยโคพลาสมา กัลลิเซพติกุม ที่อุณหภูมิและเวลาแตกต่างกัน. สัตวแพทยสาร. 57: 46-55.
  24. Chansiripornchai, N., Wanasawaeng, W. and Sasipreeyajan, J. 2006. The seroprevalence and identification of Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) from broilers and broiler breeder flocks in Thailand. Thai J. Vet Med. 36(1):92.

25. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย และ จิโรจ ศศิปรียจันทร์. 2548 (2005).ประสิทธิภาพของวัคซีนเบอร์ซาอักเสบติดต่อชนิดเชื้อเป็นสเตรนรุนแรงและสเตรนรุนแรงปานกลางในการป้องกัน โรคเบอร์ซาอักเสบติดต่อในไก่กระทง. เวชชสารสัตวแพทย์. 35(4): 91-96.

26. วีรภัสรา แก้วเกษ สโรสินี เพ็ญพร รุ่งโรจน์ ศรีสมยง นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย และ จิโรจ ศศิปรียจันทร์. 2548 (2005).
ประสิทธิภาพของวัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อตายที่ผลิตเชิง การค้าในไก่ไข่. เวชชสารสัตวแพทย์ 35(3): 31-37.

27. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย และ จิโรจ ศศิปรียจันทร์. 2548 (2005). การเปรียบเทียบโปรแกรมการให้วัคซีนนิวคาสเซิลในไก่กระทง. สัตวแพทยสาร. 56: 32-40.


28. ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย และ จิโรจ ศศิปรียจันทร์. 2548 (2005). ผลของไซเพอร์เมทรินในขนาดที่ใช้รักษาโรคปรสิตภายนอก ต่อค่าการทำงานของเอนไซม์โฆลีนเอสเทอเรสในซีรั่มไก่ไข่ (Gallus domesticus). เวชชสารสัตวแพทย์ 35(2): 51-56.


29. Chansiripornchai, N. and Sasipreeyajan, S. 2004. Clonal relationships among avian Escherichia coli isolates based on Random Amplified Polymorphic DNA. Proceedings of the 13th Federation of Asian Veterinary Association Congress (FAVA). October 25-27, Millennium
Seoul Hilton, Seoul, Korea. p.65.


30. Chansiripornchai, P., Chansiripornchai, N. and Pongsamart, S. 2004. Evaluation of polysaccharide, extracted from the fruit-hull of durian (Durio zibethinus L.) on surgical wound healing in dogs and cats. Proceedings of the 13th Federation of Asian Veterinary Associations Congress,
Seoul, Korea. October 25-27, p. 285.


 31. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย และ จิโรจ ศศิปรียจันทร์. 2547 (2004). ประสิทธิภาพของยานอร์ฟล้อกซาซินในการรักษาโรคติดเชื้อ อี. โคไล ในไก่เนื้อ. ประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 30 10-12 .. 2547. หน้า 357-362.

32. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2547 (2004). โรคไข้หวัดนก. เวชชสารสัตวแพทย์. 34 (1) : 11-12.


33. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย และ จิโรจ ศศิปรียจันทร์. 2547 (2004). วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก: ควรใช้หรือไม่. เวชชสารสัตวแพทย์. 34 (3) : 11-13.


34. Jansen, R., Chansiripornchai, N., Gaastra, W. and van Putten, J.P.M. 2004. Characterization of Plasmid pOR1 from Ornithobacterium rhinotracheale and Construction of a Shuttle Plasmid. Appl. Env. Microbiol. 70: 5853–5858.


35. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2546 (2003). ระบาดวิทยาประยุกต์การสัตว์. ข่าวห้องสมุดสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 28:1-5.


 36. สมศักดิ์ ภัคภิญโญ จิโรจ ศศิปรียจันทร์ และ นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2546 (2003). วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลเชื้อตาย ตอนที่ 2:ประสิทธิภาพวัคซีนเชื้อตายที่เตรียมขึ้น ในการป้องกันโรคนิวคาสเซิล. เวชชสารสัตวแพทย์. 33 (1) : 51 – 58.

37. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2546 (2003). เปปไทด์ประจุบวก: ทางเลือกใหม่ของสารปฏิชีวนะ เวชชสารสัตวแพทย์. 33 (1): 11 – 12.


38. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย จิโรจ ศศิปรียจันทร์ และ ธวัช เล็กดำรงศักดิ์. 2546 (2003). การควบคุมเชื้อซัลโมเนลล่าในไก่เนื้อ โดยการใช้กรดอินทรีย์ละลายน้ำให้กิน. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 13(2): 1 – 8.

39. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย จิโรจ ศศิปรียจันทร์ และ สมศักดิ์ ภัคภิญโญ. 2545 (2002) การแพ้วัคซีนและการตอบสนองในการสร้างภูมิคุ้มกันในไก่ไข่ที่ให้วัคซีนกล่องเสียงอักเสบติดต่อด้วยวิธีต่างๆ. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 12(2): 1 – 7.

40. Chansiripornchai, N. 2002. A retrospective study of avian Escherichia coli outbreak by Randomly Amplified Polymorphic DNA. Thai J. Vet. Med. 32(2): 31-41.


41. Chansiripornchai, N. and Sasipreeyajan, J. 2002. Efficacy of sarafloxacin in broilers after experimental infection with Escherichia coli. Vet. Res. Comm. 26(4): 255 – 262.


42. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย และ จิโรจ ศศิปรียจันทร์. 2545 (2002). ประสิทธิภาพของยาเซ็นฟล้อกซาซิน ในการรักษาโรคติดเชื้อ อี.โคไล ในไก่เนื้อ. เวชชสารสัตวแพทย์. 32(1): 53 – 61.

43. Chansiripornchai, N., Ramasoota, P., Sasipreeyajan, S. and Svenson, S.B. 2001. Differentiation of Avian Pathogenic Escherichia coli (APEC) strains by Random Amplified Polymorphic DNA analysis. Veterinary Microbiology. 80(1): 75-83.


44. Ramasoota, P., Chansiripornchai, N., Kallenius, G., Hoffner, S.E. and Svenson, S.B. 2001. Comparison of Mycobacterium avium complex (MAC) strains from pigs and humans in Sweden by random amplified polymorphic DNA (RAPD) using standardized reagents. Vet Microbiol. 78(3): 251-259.

45. Jansen, R., Chansiripornchai, N., Gaastra, W. and van Putten, J.P.M. 2001. Construction of a shuttle plasmid for Ornithobacterium rhinotracheale based on the cryptic plasmid pOR1. Proceeding of The Netherlands conference for Medical Microbiology, Arnhem, 26-28 March 2001, p. s53.

46. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย และ ปิยะรัตน์ ศุภชลัสถ์. 2544 (2001). การผ่าตัดเนื้องอกเปลือกตาบน ขวาในนกขุนทอง. วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์. 13(1): 55-60.

47. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย และ ปิยะรัตน์ ศุภชลัสถ์. 2544 (2001). โรคติดเชื้อออร์นิโธแบคทีเรียม ไรโนเทรเคียอัลเลย์ ในสัตว์ปีก. เวชชสารสัตวแพทย์. 31(1): 15-27.

 48. Ramasoota, P., Krovacek, K., Chansiripornchai, N., Morner, A.P. and Svenson, S.B. 2000. Identification of Escherichia coli recovered from milk of sows with coliform mastitis by random amplified polymorphic DNA (RAPD) using standardized reagents. Acta Vet. Scand. 41(3): 249-259.

49. Chansiripornchai, N., Ramasoota, P., Bangtrakulnonth, A., Sasipreeyajan, S. and Svenson, S.B. 2000. Application of randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis for typing avian Salmonella enterica subsp. enterica. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 29(3): 221-225.

50. Sasipreeyajan, J., Chansiripornchai, N. and Lekdumrongsak, T. 1999. Virulence and efficacy of hot IBD-vaccines in broiler chickens. Proc. VIV
Asia Seminars on Poultry and Pig Production. p. 22-23.


51. Chansiripornchai, N. and Subhachalat, P. 1999. Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) as a useful tool for Bacterial Typing. Review. Thai J. Vet. Med. 29(3): 13-28.
           
52. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2541 (1998). การเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศสวีเดน. ข่าวห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 23 :1-3.

53. สมศักดิ์ ภัคภิญโญ จิโรจ ศศิปรียจันทร์ และ นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2539 (1996). วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลเชื้อตาย ตอนที่ 1:
วิธีเตรียมวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลเชื้อตาย เสตรนที่ไม่รุนแรงและรุนแรงปานกลาง และผลข้างเคียงที่พบ. เวชชสารสัตวแพทย์. 26(4): 337-345.

54. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย และ เยาวภา เจิงกลิ่นจันทร์. 2539 (1996). ประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อชนิดโซเดียม คลอไรต์ ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย. เวชชสารสัตวแพทย์. 26(3): 219-225.


55. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย สมศักดิ์ ภัคภิญโญ และ จิโรจ ศศิปรียจันทร์. 2538 (1995). การทดสอบความไวของเชื้อ อี. โคไล ที่แยกได้จากไก่ต่อยาปฏิชีวนะชนิดต่างๆ. เวชชสารสัตวแพทย์. 25 (4): 275-283.


56. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2538 (1995). การแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดอย่างกระจายทั่วไป. ข่าวห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 21:1-6.


57. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2538 (1995). การดูแลสัตว์ปีกสวยงาม : ตอนที่ 3 กลุ่มอาการทุพโภชนาและแคระแกร็น. ข่าวห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 21 (9-12) :1-12.


58. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย สมศักดิ์ ศรีหิรัญพัลลภ และ มนคน ตรีศิริโรจน์. 2537 (1994). การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตไข่เป็ดจากโรงเรือนที่มีโครงสร้างหลังคาแตกต่างกัน. ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการสัตวแพทยสมาคม ครั้งที่ 21 28-30 พฤศจิกายน 2537 หน้า 251-261.


59. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย สมศักดิ์ ภัคภิญโญ และ จิโรจ ศศิปรียจันทร์. 2537 (1994). ผลการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลเชื้อเป็นร่วมกับวัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อตายที่เป็นชนิดเดี่ยว และวัคซีน
รวมโรค. ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการสัตวแพทยสมาคม ครั้งที่ 21 28-30พฤศจิกายน 2537 หน้า 222-231.

60. สมศักดิ์ ภัคภิญโญ จิโรจ ศศิปรียจันทร์ และ นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2537 (1994). การสำรวจการติดเชื้อ Avian Leukosis virus ในซีรัมไก่ โดยใช้ชุดทดสอบสำเร็จรูป ELISA. ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการสัตวแพทยสมาคม ครั้งที่ 21 28-30 พฤศจิกายน 2537 หน้า 242-250. 

61. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย สมเกียรติ อุรโสภณ รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช อนุเทพ รังสีพิพัฒน์ วิจิตร เกียรติพัฒนสกุล และ เทอด เทศประทีป. 2537 (1994). ผลการศึกษาการใช้วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมในสุกรพันธุ์. เวชชสารสัตวแพทย์. 24(3): 193-204.


62. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2537 (1994). การดูแลสัตว์ปีกสวยงาม : ตอนที่ 2 อาหารและเทคนิคการให้อาหาร. ข่าวห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 20 (9-12) :1-10.            

63. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2537 (1994). การดูแลสัตว์ปีกสวยงาม : ตอนที่ 1 สัตว์ปีกวัยอ่อน. ข่าวห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 20 (5-8) :1-10.

64. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2536 (1993). อาการไข้ในสัตว์. ข่าวห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 19:1-8.

65. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2536 (1993). Goose parvovirus โรคใหม่ในห่านไทย. ข่าวห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 20:1-8.

 


 


 


หน้าหลักประวัติ, การศึกษา, ตำแหน่งวิชาการ, งานสอน, บทความและหนังสือ, ผลงานวิจัย,
งานวิจัย, บริการทางวิชาการ, ความสนใจพิเศษ, เวบไซต์ที่น่าสนใจ


 


 
 

VI. Publications : 1. Chansiripornchai, N., Wanasawaeng, W. and Sasipreeyajan, J. 2007. Seroprevalence and Identification of Ornithobacterium rhinotracheale from Broiler and Broiler Breeder Flocks in Thailand. Avian Dis. (in press)
 2. Chansiripornchai, N. 2007. Efficacy of Sulfaquinoxaline for treatment of caecal coccidiosis. J Thai Vet Med Assoc. 58 (2): (in press)
 3. Intrasomjai, N., Sanannu, S., Olanratmanee, E., Durongphongtorn, S. and Chansiripornchai, N. 2007. Efficacy of Medetomidine simultaneously with Ketamine or Thiopental in chicken anesthesia. J. Thai Vet. Med. Assoc. 58(2): (in press)
 4. Nurnthong, N., Poongprasertying, N., Kittichaitrakul, R., Chansiripornchai, P. and     Chansiripornchai, N. 2007. Serum Cholinesterase Activity in Laying Chicken (Gallus domesticus) Exposed to Carbaryl at a Therapeutic Dose for Ectoparasitic Treatment. J. Thai Vet. Med. Assoc. 58 (1): (in press)
 5. Chansiripornchai, N. 2007. Efficacy of Enrofloxacin and Erythromycin plus Chlortetracycline for prevention and treatment of fowl cholera. J Thai Vet Med Assoc. 58 (1): (in press)
 6. Sarachai, C., Sasipreeyajan, J. and Chansiripornchai, N. 2007. Inactivation of Avian Influenza Virus H5N1 with Binary Ethylenimine (BEI) solution. Proceedings on the 8th Asian Pacific Poultry Conference. March 5-6, 2007. Swissotel Le Concorde Hotel, Bangkok, Thailand. p. 376-379
 7. Sasipreeyajan, J., Sarachai, C., Chansiripornchai, N. and Chukiatsiri, K. 2007. Different vaccination program against Newcastle disease in broiler chickens. Proceedings on the 8th Asian Pacific Poultry Conference. March 5-6, 2007. Swissotel Le Concorde Hotel, Bangkok, Thailand. p. 182-185.
 8. Chansiripornchai, N., Pathanasophon, P. and Sasipreeyajan, J. 2007. Prevalence of Campylobacter jejuni in broilers and the adhesion and invasion abilities. Proceedings on the 8th Asian Pacific Poultry Conference. March 5-6, 2007. Swissotel Le Concorde Hotel, Bangkok, Thailand. p. 156-160.
 9. Chansiripornchai, N., Chansiripornchai, P. and Pongsamart, S. 2007. A Preliminary Study of Polysaccharide Gel Extracted from the Fruit-Hulls of Durian (Durio zibethinus Murr.) on Immune Responses and Cholesterol Reduction in Chicken. Proceedings on International workshop on Medicinal and Aromatic plants. January 15-18, 2007. Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand. p. 105
 10. Chansiripornchai, N. and Sasipreeyajan, J. 2006. Efficacy of live B1 or Ulster 2C Newcastle disease vaccines simultaneously vaccinated with inactivated oil adjuvant vaccine for protection of Newcastle disease virus in broiler chickens. Acta Vet. Scand. 48: 1-4.
 11. Chansiripornchai, N., Wanasawaeng, W. and Sasipreeyajan, J. 2006. The seroprevalence and identification of Ornithobacterium Rhinotracheale (ORT) from broiler and broiler breeder flocks in Thailand. Proc. Ann. Con. Vet. Sci. Chula. Meeting 27-28 April, 2006. p. 92.
 12. Wanasawaeng, W., Nimikun C. and Chansiripornchai, N. 2006. Current Knowledge of Avian Mycoplasmosis. J. Thai. Vet. Med Assoc. 57 (2): 1-23.
 13. Khanda, S., Khanda, P. and Chansiripornchai, N. 2006. An Outbreak of Histomoniasis in Cross breed native chickens from one private farm in Nakhon Pathom province. J. Thai Vet. Med. Assoc. 57 (2): 24-32.
 14. Yotthaisong, W., Phongthanes, S., Mungmak, A., Wanasawaeng, W. and Chansiripornchai, N. 2006. Efficacy of cellulose matrix card for preserving DNA of Mycolplasma gallisepticum at various temperatures and times. J Thai Vet. Med. Assoc. 57(1). 46-55.
 15. Kaewket, W., Phenporn, S., Srisomyong, R., Chansiripornchai, N. and Sasipreeyajan, J. 2005. The Efficacy of commercially inactivated Newcastle disease vaccine in layer-type chickens. Thai J. Vet. Med. 35(3): 31-37.
 16. Chansiripornchai, N. and Sasipreeyajan, S. 2005. Comparison of Vaccination Program against Newcastle Disease in Broilers. J. Thai Vet. Med. Assoc. 56(2): 32-40.
 17. Chansiripornchai, P., Chansiripornchai, N. and Sasipreeyajan, S. 2005. The effect of cypermethrin on laying chickens (Gallus domesticus) when used at therapeutic doses for ectoparasitic treatment, by measuring serum cholinesterase activity. Thai J. Vet. Med. 35(2): 51-56.
 18. Chansiripornchai, N. and Sasipreeyajan, S. 2004. Clonal relationships among avian Escherichia coli isolates based on Random Amplified Polymorphic DNA. Proceedings of the 13th Federation of Asian Veterinary Association Congress (FAVA). October 25-27, Millennium Seoul Hilton, Seoul, Korea. p.65.
 19. Chansiripornchai, N. and Sasipreeyajan, J. 2004. The Efficacy of Norfloxacin given in broiler chickens after experimental infection with E. coli. Proc. 30th TVMA, 11-12 Nov. 2004, p. 357-362.
 20. Chansiripornchai, N. and Sasipreeyajan, J. 2004. Avian Influenza vaccine: Pro and Con. Thai J. Vet. Med.  34 (3) : 11-13.
 21. Chansiripornchai, N. 2004. Avian Flu. Thai J. Vet. Med.  34 (1) : 11-12.
 22. Jansen, R., Chansiripornchai, N., Gaastra, W. and van Putten, J.P.M. 2004. Characterization of Plasmid pOR1 from Ornithobacterium rhinotracheale and Construction of a Shuttle Plasmid. Appl. Env. Microbial. 70: 5853-5858.
 23. Chansiripornchai, N., Sasipreeyajan, J. and Lekdumrongsak, T. 2003. Controls of Salmonella Infections in Broilers by dissolving organic acids in Drinking water KKU. Vet. Med. J. 13(2): 1-8.
 24. Pakpinyo, S., Sasipreeyajan, J. and Chansiripornchai, N., 2003. An inactivated Newcastle Disease Vaccine. Part II: The efficiency of an inactivated, experimental vaccine on the preventive of Newcastle disease. Thai J. Vet. Med. 33(1): 51-58.
 25. Chansiripornchai, N. 2004. Cationic peptides: an alternative way of antibiotics.  Thai J. Vet. Med.  33 (1): 11 – 12.
 26. Chansiripornchai, N. 2002. A retrospective study of avian Escherichia coli outbreak by Randomly Amplified Polymorphic DNA. Thai J. Vet. Med. 32(2): 31-41.
 27. Chansiripornchai, N., Sasipreeyajan, J. and Pakpinyo, S. 2002. Vaccine reactions and antibody responses in layer-type chickens after vaccinations with various routes of an infectious laryngotracheitis vaccine. KKU. Vet. Med. J. 12(2): 1-7.
 28. Chansiripornchai, N. and Sasipreeyajan, J. 2002. Efficacy of sarafloxacin in broliers after experimental infection with Escherichia coli. Vet. Res. Comm. 26(4): 255-262.
 29. Chansiripornchai, N. and Sasipreeyajan, J. 2002 The efficiency of cenfloxacin in broiler chickens after experimental E. coli infection. Thai J. Vet. Med. 32(1): 53-61.
 30. Chansiripornchai, N., Ramasoota, P., Sasipreeyajan, S. and Svenson, S.B. 2001. Differentiation of Avian Pathogenic Escherichia coli (APEC) strains by Random Amplified Polymorphic DNA analysis. Veterinary Microbiology. 80(1): 75-83.
 31. Ramasoota, P., Chansiripornchai, N., Kallenius, G., Hoffner, S.E. and Svenson, S.B. 2001. Comparison of Mycobacterium avium complex (MAC) strains from pigs and humans in Sweden by random amplified polymorphic DNA (RAPD) using standardized reagents. Vet Microbiol. 78(3):251-259.
 32. Chansiripornchai, N. and Subhachalat, P. 2001. General anesthesia for incision of right eyelid' s tumor of Hill myna. J. Thai Vet. Pract. 13 (1): 55-60.
 33. Chansiripornchai, N. and Subhachalat, P. 2001. Ornithobacterium rhinotracheale infection:review. Thai J. Vet. Med. 31:15-27.
 34. Jansen, R., Chansiripornchai, N., Gaastra, W. and van Putten, J.P.M. 2001. Construction of a shuttle plasmid for Ornithobacterium rhinotracheale based on the cryptic plasmid pOR1. Proceeding of The Netherlands conference for Medical Microbiology, Arnhem, 26-28 March 2001, p. s53. 
 35. Ramasoota, P., Krovacek, K., Chansiripornchai, N., Morner, A.P. and Svenson, S.B. 2000. Identification of Escherichia coli recovered from milk of sows with coliform mastitis by random amplified polymorphic DNA (RAPD) using standardized reagents. Acta Vet Scand. 41(3):249-59.
 36. Chansiripornchai, N., Ramasoota, P., Bangtrakulnonth, A., Sasipreeyajan, S. and Svenson, S.B. 2000. Application of randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis for typing avian Salmonella enterica subsp. enterica. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 29(3): 221-5.
 37. Sasipreeyajan, J., Chansiripornchai, N. and Lekdumrongsak, T. 1999. Virulence and efficacy of hot IBD-vaccines in broiler chickens. Proc. VIV Asia Seminars on Poultry and Pig Production. p. 22-23.
 38. Chansiripornchai, N. and Subhachalat, P. 1999. Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) as a useful tool for Bacterial Typing: Review. Thai J. Vet. Med. 29(3): 13-28.
 39. Pakpinyo, S., Sasipreeyajan, J. and Chansiripornchai, N. 1996. Inactivated Newcastle Disease Vaccine. Part I: The Method of Preparation of Avirulent and Intermediate Strains of Inactivated Newcastle Disease Vaccine and Their Side Effect. Thai J. Vet. Med. 26(4): 338-345.
 40. Chansiripornchai, N. and Jerngklinchan, J. 1996. Efficacy of 2% Sodium Chlorite Solution to Bacteria. Thai J. Vet. Med. 26(3) : 219-225.
 41. Chansiripornchai, N., Pakpinyo, S. and Sasipreeyajan, J. 1995. The in vitro  antimicrobial sensitivity testing of Escherichai coli isolated from commercially reared chickens. Thai J. Vet. Med. 25(4): 275-283.
 42. Chansiripornchai, N., Srihiranpallop, S. and Tresiriroj, M. 1994. Comparison of egg duck hens production raised on different roof-houses. Proc. 21st TVMA, 28-30 Nov. 1994, p. 251-261.
 43. Pakpinyo, S., Sasipreeyajan, J. and Chansiripornchai, N. 1994. Investigation of Avian leukosis Viral Infection in Chicken Serum by ELISA test Kit. Proc. 21st  TVMA, 28-30 Nov. 1994, p. 242-250.
 44. Chansiripornchai, N., Pakpinyo, S.and Sasipreeyajan, J. 1994. The result of using live Newcastle Disease vaccine simultaneously with inactivated monovalent  Newcastle Disease vaccine and combined vaccines. Proc.21st TVMA, 28-30 Nov. 1994, p. 222-231.
 45. Chansiripornchai, N., Urasopon, S., Thanawongnuwech, R., Rungsripapat A., Kaitripattanasakul, W. and Tesprateep, T. 1994. Mycoplasma hyopneumoniae bacterin on preventing pneumonic lesion in breeding herds. Thai J. Vet. Med. 24(3): 193-204.

Home, History, Education, Academic position, Instruction, Articles&Books, Publications,
Current research, Academic services, Special interests, Interesting Web Sites