๓. ตำแหน่งวิชาการ


  - อาจารย์ ปี ๒๔๓๖
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปี ๒๕๔๑ 
  - รองศาสตราจารย์ ปี ๒๕๕๑

หน้าหลัก, ประวัติการศึกษา, ตำแหน่งวิชาการ, งานสอน, หนังสือและวิทยานิพนธ์, ผลงานวิจัย,
งานวิจัย, บริการทางวิชาการ, ความสนใจพิเศษ, เวบไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 III. Academic Position


  : Instructor, 1993
  : Assistant Professor, 1998-2007
  : Associate Professor, 2007-present


Home, History, Education, Academic position, Instruction, Articles&Books, Publications,
Current research, Academic services, Special interests, Interesting Web Sites