ยินดีต้อนรับ


รศ.น.สพ.ดร.นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
หน่วยปฏิบัติการวิจัยสุขภาพสัตว์ปีก  ภาควิชาอายุรศาสตร์   
คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

39 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 218 9402, 02 218 9412
โทรสาร 02 252 9575, 02 255 3910 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 813 6931

Assoc.
รศ
   

จดหมายอิเล็คโทรนิกส์ : cniwat@chula.ac.th


ประวัติ
การศึกษา
ตำแหน่งวิชาการ
งานสอน
การเรียบเรียงหนังสือและตำรา
ผลงานวิจัย
งานวิจัย
การบริการทางวิชาการ
ความสนใจพิเศษ
เวปไซต์ที่น่าสนใจ

สอน วิจัย และ บริการทางวิชาการ ด้านระบาดวิทยา เวชศาสตร์ป้องกัน อายุรศาสตร์สัตว์ปีก
อายุรศาสตร์สัตว์ปีกสวยงาม การชันสูตรโรค และ การบริการทางวิชาการด้านโรคสัตว์ปีก


คำถาม
ลงนามสมุดเยี่ยม
ชมสมุดเยี่ยม


 
 


Welcome to  My Home Page

Assoc.Prof.Dr. Niwat  Chansiripornchai

Avian Health Research Unit, Department of Veterinary Medicine,
Faculty of Veterinary  Science, Chulalongkorn University,
39 Henri Dunant Road, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 662  218 9402, Fax: 662 255 3910, Mobile phone: 6681 813 6931

#.

E-mail address: cniwat@chula.ac.th
History
Education
Academic Positions
Instruction
Articles&Books
Publications
Current Research
Academic Services
Special Interests
Interesting Websites

My works and researchs are involved  the fields of Epidemiology and Preventive Medicine, Avian Medicine, Caged Bird Medicine, Disease Diagnosis and academic services in Avain Medicine


Questions
Sign Guestbooks
View Guestbooks