บทเรียน/กิจกรรม >> หน่วยที่ > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12
หน่วยที่ 1

 
 กิจกรรมที่ 1  
 
      1.   ให้นักเรียนศึกษาโครงงานต่อไปนี้
               1.1  โครงงานสีผงธรรมชาติ
               1.2  โครงงานความหลากหลายของสาหร่ายสีเขียวในโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
               1.3  ครงงานการสร้าง Michealson Interferomete เพื่อใช้วัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป
 
 
          2.   ให้นักเรียนศึกษาวิธีหรือกระบวนการที่ใช้ในการค้นคว้าหาคำตอบของปัญหาจากโครงงาน
ที่กำหนดให้ข้างต้น แล้วลองตอบคำถามต่อไปนี้

2.1  โครงงานที่นักเรียนศึกษามีการระบุปัญหาหรือวัตถุประสงค์หรือไม่

2.2  โครงงานที่นักเรียนศึกษามีวิธีหรือขั้นตอนในการหาคำตอบอย่างไร

2.3  ขั้นตอนที่เริ่มตั้งแต่การระบุปัญหาจนสามารถสรุปผลหาคำตอบ เราเรียก

                     ขั้นตอนนี้ว่าอะไร
               2.4  การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
                     ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยมีครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้
                     คำปรึกษา เรียกว่าอะไร
 
 

 3.  จากตัวอย่างรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ี่นักเรียนศึกษาข้างต้น นักเรียนจะจำแนก

โครงงานออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง และใช้อะไรเป็นเกณฑ์ (แบ่งตามความเข้าใจของนักเรียนเอง)
 
 
           4.  ให้นักเรียนศึกษารายงานโครงงานเรื่อง "สีผงธรรมชาติ" แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
               4.1  โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไร
               4.2  โครงงานเรื่องนี้มีสมมติฐานว่าอย่างไร
               4.3  โครงงานเรื่องนี้กำหนดให้อะไรตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม
               4.4  โครงงานที่มีการออกแบบการทดลอง การตั้งสมมติฐาน และการกำหนดตัวแปรนี้

           นักเรียนจะตั้งชื่อโครงงานประเภทนี้ว่าอย่างไร

 
 
           5. ให้นักเรียนศึกษารายงานโครงงานเรื่อง "ความหลากหลายของสาหร่ายสีเขียวในโรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัย" แล้วตอบคำถาม  ต่อไปนี้
               5.1  โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มีวิธีในการรวบรวมข้อมูลอย่างไร
               5.2  โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มีความแตกต่างจากโครงงานประเภททดลองอย่างไร
               5.3  โครงงานที่มีการสำรวจรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ นำเสนอใน  
                     รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะ หรือความสัมพันธ์ของเรื่องที่ศึกษาได้ชัดเจนขึ้น
                     นักเรียนจะตั้งชื่อโครงงานประเภทนี้ว่าอย่างไร
 
 
           6. ให้นักเรียนศึกษารายงานโครงงานเรื่อง "การสร้าง Michealson Interferomete เพื่อใช้วัด
อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป" แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
              6.1  โครงงานเรื่องนี้มีความแตกต่างจาก 2 โครงงานข้างต้นอย่างไร
              6.2  โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์
                    มาประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อาจคิดประดิษฐ์
                    เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ใหม่ หรืออาจปรับปรุงดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มี
                    ประสิทธิภาพสูงขึ้น นักเรียนจะตั้งชื่อโครงงานประเภทนี้ว่าอย่างไร
 
 
           7. ให้นักเรียนศึกษาความหมายและโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง สำรวจ และสิ่งประดิษฐ์จากเว็บที่ครูสร้างขึ้นเป็นการทบทวน --->คลิกที่นี่
 
 
         8. ให้นักเรียนศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์คนละ 5 โครงงาน จากเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 
สำหรับวิธีค้นหาให้คลิกที่ปุ่ม ดังภาพ
 
 
           จากนั้นให้นักเรียนระบุว่าโครงงานดังกล่าวจัดเป็นโครงงานประเภทใด โดยเขียนคำตอบ
บนเว็บบอร์ดที่กำหนดให้ (คลิกที่นี่) ทั้งนี้ให้นักเรียนคัดลอกชื่อโครงงานดังกล่าวมาด้วย
 
           ยกตัวอย่างเช่น
           โครงงานเรื่อง "น้ำซาวข้าวมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งจีน" ---> เป็นโครงงาน
ประเภทการทดลอง
 
 
           9. ให้นักเรียนแต่ละคนตรวจคำตอบของเพื่อนบนเว็บบอร์ดว่าสามารถจำแนกประเภท
โครงงานวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้บันทึกไว้ในเว็บบอร์ดด้วย
 
 
          10. ครูนำอภิปรายโดยตรวจคำตอบอีกครั้ง  เพื่อสร้างความเข้าใจในการจำแนกประเภท
โครงงานวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้อง
 
 
 
   สรุป  
 
 
   ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์
 
 
          โครงงานวิทยาศาสตร์  หมายถึง  การศึกษาเพื่อพบข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของผู้เรียนเอง   โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาโดยมี
ครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำปรึกษา
 
 

   ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

          1.   โครงงานประเภทการทดลอง
          2.   โครงงานประเภทการสำรวจรวบรวมข้อมูล
          3.   โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์
          4.   โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีและหลักการ
 
 
          1.   โครงงานประเภทการทดลอง
               เป็นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่จะมีผลต่อการทดลอง

ตัวอย่างโครงงานประเภทการทดลอง   
(แต่ละโครงงานนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปอ่านบทคัดย่อได้)

          2.   โครงงานประเภทการสำรวจรวบรวมข้อมูล
               เป็นโครงงานที่มีการสำรวจรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ นำเสนอใน     แบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะ หรือความสัมพันธ์ของเรื่องที่ศึกษาได้ชัดเจนขึ้น

ตัวอย่างโครงงานประเภทการสำรวจรวบรวมข้อมูล
(แต่ละโครงงานนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปอ่านบทคัดย่อได้)

          3.   โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์
               เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ อาจคิดประดิษฐ์ของใหม่  หรือปรับปรุง   ดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น


 

ตัวอย่างโครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์
(แต่ละโครงงานนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปอ่านบทคัดย่อได้)

 

          4.   โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎี
               เป็นโครงงานที่ได้เสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวความคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือคำอธิบายก็ได้ โดยผู้เสนอได้ตั้งกติกา หรือข้อตกลงนั้น หรืออาจใช้กติกาและข้อตกลงเดิมมาอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในแนวใหม่ อาจเสนอหลักการ แนวความคิด หรือจินตนาการที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน อาจเป็นการขัดแย้งหรือขยายทฤษฎีเดิม แต่จะต้องมีข้อมูลหรือทฤษฎีอื่นมาสนับสนุน
อ้างอิง

 

ตัวอย่างโครงงานประเภทการสร้างทฤษฎี
         
เนื่องจากโครงงานประเภทนี้ ผู้ทำโครงงานจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี และต้องทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก จนมีความรู้อย่างกว้างขวาง และลึกซึ้งในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงยัง
ไม่เคยมีผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทนี้ส่งเข้าประกวดกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทยเลย
ตัวอย่างโครงงานต่อไปนี้จึงมิได้เป็นโครงงานที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นผู้ทำไว้

  • ทฤษฎีสัมพันธภาพ (E = mc2)
  • การอธิบายอวกาศแนวใหม่
  • กำเนิดของทวีปและมหาสมุทร
  • การกำเนิดของแผ่นดินไหวในประเทศไทย
  • การอธิบายเรื่องราวการดำรงชีวิตในอวกาศของมนุษย์


 

ศึกษาเพิ่มเติม
 

Science Project
What Is A Science Project?
ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบท้ายบทเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไร
 
 

  |  หน้าแรก  |  ประมวลรายวิชา  |  บทเรียน/กิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ตรวจสอบการส่งงาน  |