บทเรียน/กิจกรรม >> หน่วยที่ > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12
หน่วยที่ 7
 
 
   กิจกรรมที่ 7  
 
 
           1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่กลุ่มของนักเรียนสนใจ
จะทำบนเว็บบอร์ด
 
 
           2. ให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นว่า ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ของเพื่อนนักเรียน
แต่ละกลุ่มมีความเหมาะสมและน่าสนใจเพียงใด (อย่างน้อย 5 โครงงาน)
 
 
           3. ให้นักเรียนศึกษาชื่อโครงงาน บทคัดย่อ และวัตถุประสงค์ของโครงงานวิทยาศาสตร์จาก
เว็บ
ไซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วปรับปรุงชื่อโครงงาน พร้อมทั้ง
กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงงานนักเรียนนำเสนอบนเว็บบอร์ด
 
 
             

 

 

สำหรับวิธีค้นหาให้คลิกที่ปุ่ม    ดังภาพ

 

             

 
 
          4. ให้นักเรียนสรุปหลักการตั้งชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์และการกำหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงงานวิทยาศาสตร์
 
 
   สรุป  
 
   การตั้งชื่อโครงงานและการกำหนดวัตถุประสงค์
 
          การตั้งชื่อโครงงานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
               1. ตรงกับเรื่อง  เมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้วสามารถบอกได้ว่าเรื่องนั้นมีลักษณะอย่างไร
               2. สั้นกะทัดรัด  ชื่อโครงงานไม่ควรยาวเกินไป ควรเขียนให้สั้นกะทัดรัด แต่ต้องได้ใจความตรงกับเรื่อง
               3. ไม่ควรเป็นประโยคคำถาม เพราะไม่ใช่คำถาม หรือปัญหา
               4. ควรมีลักษณะเร้าความสนใจ แต่ต้องไม่ทำให้ผิดเพี้ยนไปจากเนื้อเรื่องของโครงงาน

          ส่วนการระบุวัตถุประสงค์ของโครงงานนั้น จัดว่าเป็นการเขียนวัตถุประสงค์ของการศึกษา    ค้นคว้า หรือเป็นวัตถุประสงค์ของการทดลอง วัตถุประสงค์ที่ดี ควรมีความเฉพาะเจาะจง เป็นสิ่งที่  สามารถวัดได้ บอกขอบเขตของงานที่จะทำได้ชัดเจน และไม่เขียนอยู่ในรูปของประโยคคำถามที่สำคัญ คือ ต้องสอดคล้องกับชื่อของโครงงาน

 
 

|  หน้าแรก  |  ประมวลรายวิชา  |  บทเรียน/กิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ตรวจสอบการส่งงาน  |