บทเรียน/กิจกรรม >> หน่วยที่ > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12
หน่วยที่ 3

 
 
 
   กิจกรรมที่ 3  
          1.  การทำโครงงานวิทยาศาสร์ควรจะเริ่มต้นที่ใด และมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง ให้นักเรียน
ศึกษาจากโครงงานเรื่อง "สีผงธรรมชาติ"
   
          2.  ให้นักเรียนสัมภาษณ์รุ่นพี่ที่เคยทำโครงงานวิทยาศาสตร์มาแล้ว โดยให้นักเรียนใช้
แบบสัมภาษณ์ลำดับขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ด้านล่างนี้
แล้วส่งการสัมภาษณ์มาที่
Pornthep.Ch@Chula.ac.th

 
 

 

แบบสัมภาษณ์ลำดับขั้นตอนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 

  ชื่อ – นามสกุลของรุ่นพี่นักเรียนไปสัมภาษณ์............................................................................

 ชื่อโครงงานที่ทำ....................................................................................................................

 ประเภทของโครงงาน.............................................................................................................

 เหตุผลที่เลือกทำโครงงานนี้

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 เอกสารหรือแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการทำโครงงาน

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

............................................................................................................................................

 ลำดับขั้นตอนในการทำโครงงาน

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ชื่อผู้สัมภาษณ์........................................................................................................................

   สรุป  
 
   ลำดับขั้นตอนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 

               1. สำรวจ และตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน 

 

 
               2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำจากเอกสาร และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
 
               3. วางแผนการทดลอง การใช้วัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาในการดำเนินงาน
 

               4. เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์   
 
               5. ลงมือศึกษาทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
 

 
               6. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

 
               7. เสนอผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์

 

ศึกษาเพิ่มเติม

            แบบทดสอบท้ายบทเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ทำอย่างไร

 
 

|  หน้าแรก  |  ประมวลรายวิชา  |  บทเรียน/กิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ตรวจสอบการส่งงาน  |