บทเรียน/กิจกรรม >> หน่วยที่ > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12
หน่วยที่ 10
 
  
   กิจกรรมที่ 10  
 

1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าในการลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์บนเว็บ

2. ให้นักเรียนรายงานถึงปัญหาในการทำโครงงานบนเว็บ

3. ให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นและช่วยเพื่อนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำ
   โครงงงานวิทยาศาสตร์บนเว็บ

 
 
   สรุป  
 
   การลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 
          การลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์ควรมีการเตรียมพร้อมก่อนลงมือปฏิบัติ และในขณะที่ลงมือปฏิบัติควรมีความระมัดระวัง และความละเอียดรอบคอบ รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลไว้ให้เป็นระเบียบ
(แนะนำอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิธีใช้ ---> คลิกที่นี่)
 
     การลงมือทำโครงงานจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้เพื่อให้งานสำเร็จได้ด้วยดี
          1. ความพร้อมของวัสดุและสถานที่ก่อนลงมือทดลอง หรือสำรวจ
          2. เตรียมสมุดสำหรับบันทึกกิจกรรมประจำวัน
          3. ปฏิบัติการทดลองด้วยความละเอียดรอบคอบ และวางแผนบันทึกข้อมูลไว้ให้เป็นระเบียบครบถ้วน
          4. คำนึงถึงความประหยัด และความปลอดภัยในการทำงาน
          5. พยายามทำตามแผนงานที่วางไว้ในตอนแรก แต่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบ้าง หลังจากที่ได้เริ่มต้นทำงานไปแล้ว ถ้าคิดว่าจะทำให้ผลงานดีขึ้น
          6. ควรแบ่งงานเป็นส่วนย่อย ๆ และทำแต่ละส่วนให้สำเร็จก่อนทำส่วนอื่นต่อไป
          7. ควรทำงานส่วนที่เป็นหลักสำคัญ ๆ ให้เสร็จก่อน แล้วจึงทำส่วนที่เป็นส่วนประกอบหรือส่วนเสริมเพื่อตกแต่งโครงงาน
          8. อย่างทำงานต่อเนื่องจนเมื่อยล้า จะทำให้ขาดความระมัดระวัง
          9. ถ้าเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  ควรคำนึงความคงทนแข็งแรง  และขนาดที่เหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์นั้น
 
 

|  หน้าแรก  |  ประมวลรายวิชา  |  บทเรียน/กิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ตรวจสอบการส่งงาน  |