บทเรียน/กิจกรรม >> หน่วยที่ > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12
หน่วยที่ 8
 
 
   กิจกรรมที่ 8  

 

1. ให้นักเรียนออกแบบการทดลองในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นเว็บ ซึ่งนักเรียนจะต้อง ระบุสิ่งต่าง ๆ  ต่อไปนี้

1) ชื่อโครงงาน

2) สมมติฐาน

3) วัตถุประสงค์

4) วิธีดำเนินการทดลอง
4.1)
 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ต้องใช้
4.2)
 ตัวแปรต้น
4.3)
ตัวแปรตาม
4.4)
ตัวแปรควบคุม
4.5)
วิธีการทดลอง

2. ให้นักเรียนวางแผนปฏิบัติงานบนเว็บ ตามหัวข้อดังนี้

1) การศึกษาค้นคว้าข้อมูล

2) การเขียนเค้าโครงของโครงงาน

3) การทำการทดลอง/การรวบรวมข้อมูล

4) การวิเคราะห์ข้อมูล

5) การเขียนรายงาน

 3. ให้นักเรียนพิจารณาว่าจากตัวอย่างโครงงานที่นักเรียนเคยศึกษามานั้นมีการนำเสนอข้อมูล
ในรูปแบบใดได้บ้าง นอกจากการนำเสนอด้วยตารางบันทึกผล

4. ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลแบบต่าง ๆ จากหนังสือและเว็บต่าง ๆ

5. ให้นักเรียนออกแบบตารางบันทึกผลพร้อมชื่อตาราง แล้วนำเสนอบนเว็บ

 
 
   สรุป  
 
   การวางแผนและการออกแบบการทดลอง
 
         การวางแผนและการออกแบบการทดลองที่เหมาะสม ชัดเจนและรอบคอบ จะช่วยให้ได้โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
 
         นักเรียนจะสามารถวางแผนหรือออกแบบการทดลองในเรื่องที่จะทำโครงงานได้อย่างชัดเจน และรอบคอบจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
          1.   ปัญหาของหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงาน
          2.   จุดมุ่งหมายของโครงงาน
          3.   สมมติฐาน
          4.   วิธีดำเนินการทดลองหรือดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
          5.   วัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้
          6.   สิ่งที่ต้องสังเกตและวิธีการวัดผล
          7.   วิธีการนำเสนอข้อมูล
          8.   ระยะเวลาที่ต้องใช้

 
 

|  หน้าแรก  |  ประมวลรายวิชา  |  บทเรียน/กิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ตรวจสอบการส่งงาน  |