บทเรียน/กิจกรรม >> หน่วยที่ > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12
หน่วยที่ 5
 
 
   กิจกรรมที่ 5  
 ให้นักเรียนศึกษารายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  จากเว็บต่อไปนี้


คลิกที่นี่

             หรือเว็บที่นักเรียนค้นคว้าได้จากอินเทอร์เน็ต แล้ววิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์โดยมี  
หัวข้อต่างๆ ตาม แบบวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านล่างนี้

 


ิ          แบบวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์  
(ส่งคำตอบมาที่
Pornthep.Ch@Chula.ac.th)

1.      ชื่อโครงงาน

2.      ชื่อผู้ทำโครงงาน

3.      โรงเรียน

4.      จุดมุ่งหมายของโครงงาน

5.      เหตุจูงใจที่ทำให้เลือกทำโครงงานนี้

6.      ตัวแปรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

7.      ข้อสรุปของโครงงาน

8.      ความแปลกใหม่หรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

9.      แนวความคิดที่จะขยายหรือปรับปรุงโครงงานที่วิเคราะห์

10.  สาเหตุที่สนใจเลือกวิเคราะห์โครงงานนี้

   สรุป  
 
          การวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  และช่วยทำให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างโครงงานต่อไปได้
 

   หัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแบบวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์  ได้แก่

          1.   ชื่อโครงงาน
          2.   ชื่อผู้ทำโครงงาน
          3.   โรงเรียน
          4.   จุดมุ่งหมายของโครงงาน
          5.   เหตุจูงใจที่ทำให้เลือกทำโครงงานนี้
          6.   ตัวแปรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
          7.   ข้อสรุปของโครงงาน
          8.   ความแปลกใหม่หรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
          9.   แนวความคิดที่จะขยายหรือปรับปรุงโครงงานที่วิเคราะห์
          10. สาเหตุที่สนใจเลือกวิเคราะห์โครงงานนี้

ศึกษาเพิ่มเติม

               แบบทดสอบท้ายบทเรียนการวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์

 
 

|  หน้าแรก  |  ประมวลรายวิชา  |  บทเรียน/กิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ตรวจสอบการส่งงาน  |