บทเรียน/กิจกรรม >> หน่วยที่ > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12
หน่วยที่ 4
 
 
 
กิจกรรมที่ 4  
 

          1.   ให้นักเรียนค้นคว้าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคลจากอินเทอร์เน็ตแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ (บนเว็บบอร์ด)

               1.1   เรื่องที่นักเรียนเลือกศึกษาคือเรื่องใด
               1.2   แหล่งที่มาของข้อมูลมาจากเว็บใด
               1.3   เรื่องที่นักเรียนศึกษามีสาระสำคัญว่าอย่างไร
               1.4   นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องที่ศึกษา

 
   สรุป  
 
   วิธีคิดเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์
          หัวข้อเรื่องในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  อาจได้มาจากสิ่งต่อไปนี้
          1. จากการสังเกตสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  หรือในชุมชน  โดยพิจารณาว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง  หรือพยายามนำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาทำให้เกิดประโยชน์
          2. จากการสำรวจอาชีพในท้องถิ่น  แล้วหาทางปรับปรุงอาชีพนั้นโดยใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
          3. งานอดิเรกของนักเรียน  หรืออาชีพเสริมของครอบครัว
          4. ความเชื่อของคนในท้องถิ่นที่ยังไม่มีการพิสูจน์  เช่น  การใช้สมุนไพรบางชนิดในการ    รักษาโรค
          5. จากการค้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จากเอกสารต่าง ๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์หรือวารสาร
          6. จากการฟังบรรยายทางวิชาการ การชมรายการวิทยุ  โทรทัศน์  หรือค้นคว้าจาก         
อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์  หรือสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหา และพัฒนาให้ดีขึ้นได้
          7. ศึกษาจากโครงงานที่ผู้อื่นทำไว้แล้ว  หรือจากการไปศึกษาดูงาน
          8. จากเรื่องที่นักเรียนกำลังเรียนเป็นการทำโครงงานเพื่อเสริมบทเรียน

ศึกษาเพิ่มเติม


ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

 
 

|  หน้าแรก  |  ประมวลรายวิชา  |  บทเรียน/กิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ตรวจสอบการส่งงาน  |