บทเรียน/กิจกรรม >> หน่วยที่ > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12
หน่วยที่ 6

 
 

   กิจกรรมที่ 6  

 
 ให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่างต่อไปนี้  แล้วส่งคำตอบมาที่ Pornthep.Ch@Chula.ac.th
                                    กรณีศึกษาที่ 1
                                    กรณีศึกษาที่ 2
                                    กรณีศึกษาที่ 3
                                    กรณีศึกษาที่ 4
 
 
   ให้นักเรียนตัดสินใจร่วมกันในกลุ่ม แล้วนำเสนอชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ของกลุ่มนักเรียนเองบนเว็บบอร์ดพร้อมทั้งบอกความสำคัญหรือเหตุผลในการเลือกทำโครงงานนี้
 
 

   สรุป  

 
   การเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 

     การเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 

          1. ความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้ทำโครงงาน

               หัวข้อเรื่องควรมีความยากง่ายเหมาะกับระดับความรู้ของผู้ทำ ไม่ยุ่งยาก หรือ ซับซ้อน    จนเกินไป และที่สำคัญ คือต้องมีความเป็นไปได้

 

          2. แหล่งความรู้ที่จะศึกษาค้นคว้า

               หัวข้อเรื่องนั้นต้องมีแหล่งความรู้ที่จะศึกษาค้นคว้า  มีผู้ทรงคุณวุฒิที่จะให้คำแนะนำ หรือคำปรึกษาได้

 

          3. วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้

               วัสดุอุปกรณ์ต้องใช้งบประมาณไม่มากจนเกินไป อาจเป็นอุปกรณ์ที่มีในโรงเรียน หรือ สามารถสร้างขึ้นเองได้โดยใช้งบประมาณไม่มากนัก

 

          4. เวลาที่ต้องใช้ในการทำโครงงาน    

               หัวข้อเรื่องต้องใช้เวลาไม่มากจนเกินไป เพราะอาจทำให้นักเรียนไม่ได้ทำกิจกรรมอย่างอื่น หรือเกิดความเบื่อหน่ายได้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ ไม่ควรใช้เวลาในการศึกษาเกิน 1 เดือน

 

          5. ความปลอดภัย

               หัวข้อเรื่องที่จะทำนั้นต้องมีความปลอดภัย และไม่ใช้คนเป็นสัตว์ทดลอง

 

          6. งบประมาณ
                งบประมาณที่ใช้จะต้องไม่มากจนเกินไป เพราะโครงงานที่ดีมีคุณภาพไม่จำเป็นจะต้องลงทุนมากเสมอไป
             

 
 

|  หน้าแรก  |  ประมวลรายวิชา  |  บทเรียน/กิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ตรวจสอบการส่งงาน  |