บทเรียน/กิจกรรม >> เรื่องที่ > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12
หน่วยที่ 1

 กิจกรรมที่ 1  
 
      1.   ให้นักเรียนศึกษาวิธีหรือกระบวนการที่ใช้ในการค้นคว้าหาคำตอบของปัญหาจากโครงงาน
ต่อไปนี้
               1.1  โครงงานสีผงธรรมชาติ
               1.2  โครงงานความหลากหลายของสาหร่ายสีเขียวในโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
               1.3  ครงงานการสร้าง Michealson Interferomete เพื่อใช้วัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 17 หน้า   

  |  หน้าแรก  |  ประมวลรายวิชา  |  บทเรียน/กิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ตรวจสอบการส่งงาน  |