สำหรับห้องนี้ ดิฉันใช้เก็บรวบรวมข้อเขียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดิฉันกำลังทำอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคุณสามารถคลิ๊กเพื่อ download มาดูได้เลยนะคะ เนื่องจากเอกสารในห้องนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Microsoft Word ทั้งหมด ดังนั้น เมื่อคุณคลิ๊กเพื่อ download แล้ว เครื่องอาจถามคุณก่อนว่า จะให้ save ลง disk หรือเรียกเปิดดูเพียงอย่างเดียว ซึ่งคุณก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบนะคะ ( แต่อาจใช้เวลาสักนิดนึง )

เอกสารใหม่

โมเดลการพัฒนาโรงเรียน หน้าปก / เนื้อหา

รายงานการประกันคุณภาพค่าย Art For All ครั้งที่ 5 หน้าปก / เนื้อหา

แนวทางการดำเนินงานสู่มาตรฐานการแนะแนวในสถานศึกษา

แนวทางการจัดอบรมนักประเมินคุณภาพโรงเรียน

Utumporn QA Model

การเขียน SAR

การวิเคราะห์ SAR (30 ก.ย. 46) หน้าปก / เนื้อหา

เกี่ยวกับการทำ QA (ร.ร.นายร้อยตำรวจ 6 ต.ค. 46) หน้าปก / เนื้อหา

แนวทางการจัดอบรมนักประเมินคุณภาพนักเรียน(การศึกษาระดับพื้นฐาน)(9 กันยายน 2545) เนื้อหา

วิธีทำประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ ศ.ดร. อุทุมพร จามรมาน

เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา/อบรม/ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

หนังสือเล่มเล็ก (เล่มที่ 24) เรื่อง " 9 ขั้นตอนการทำประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบวงจร " จำนวน 223 หน้า พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ฟันนี่ กรุงเทพฯ, จำนวน 3,000 เล่ม, เมษายน 2545 หน้าปก, สารบัญเนื้อหา, คำนำ / เนื้อหาของหนังสือ จำนวน 223 หน้า

เอกสารเพิ่มเติม

เล่มที่ 1 รายงานการวิจัยของ โครงการวิจัยและพัฒนาเรื่อง ดัชนี เกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ( มีนาคม 2544 )

คำนำ / รายชื่อคณะผู้วิจัย / บทคัดย่อภาษาไทย / บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

บทที่ 1 ( บทนำ) / บทที่ 2 ( การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง )

บทที่ 3 ( วิธีดำเนินงาน ) / บทที่ 4 ( ผลการประชุมและสัมมนา ) / บทที่ 5 ( ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ) / บทที่ 6 ( ผลการทดลองใช้ดัชนีประเมิน เกณฑ์ตัดสิน และรูปแบบของรายงานการประเมินตนเอง : SAR ) / บทที่ 7 ( ดัชนีและเกณฑ์สำหรับการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและโดยองค์กรภายนอก ) / บทที่ 8 ( สรุปผลวิจัย อภิปรายผล และเสนอแนะ ) / บรรณานุกรม / ภาคผนวก ( รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในโครงการนำร่องรุ่นที่ 2 )

เล่มที่ 2 ภาคผนวกของ โครงการวิจัยและพัฒนาเรื่อง ดัชนี เกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

 

เอกสารชุดเดิม

ชุดตรวจสอบ ( Audit )

เล่มที่ 1 การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย ( พฤษภาคม 2541 )

เล่มที่ 2 การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพการอุดมศึกษา ( ฉบับแก้ไข เดือนพฤศจิกายน 2541 )

เล่มที่ 3 คู่มือการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาของคณะวิชา ( มกราคม 2542 )

เล่มที่ 4 การเขียนรายงานการตรวจสอบตนเอง ( Self Study Report ) ( มีนาคม 2542 )

เล่มที่ 5 การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา ( เมษายน 2542 )

เล่มที่ 6 วิธีการตรวจสอบคุณภาพอุดมศึกษาภายในคณะวิชาและโดยภายนอก ( มิถุนายน 2542 )

เล่มที่ 7 การเขียนสรุปสาระจากการตรวจสอบผลการประกันคุณภาพ ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยภายนอก ( กรกฎาคม 2542 )

เล่มที่ 8 การเขียน SSR เพื่อ External Audit ( สิงหาคม 2542 )

เล่มที่ 9/1 การประกันคุณภาพการอุดมศึกษาตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย ( ฉบับรวมเล่มตั้งแต่ เดือนพฤษภามคม 2541 - สิงหาคม 2542 )

เล่มที่ 9/2 ชุดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบคุณภาพการอุดมศึกษาภายในและภายนอก ( กันยายน 2542 )

เล่มที่ 10 ตัวอย่าง SSR สำหรับการตรวจสอบคุณภาพการอุดมศึกษาภายใน และ SSR สำหรับการตรวจสอบคุณภาพการอุดมศึกษาโดยภายนอก ( กันยายน 2542 )

เล่มที่ 11 การเขียน SSR ( รวมดัชนี และเกณฑ์ ) ( กันยายน 2542 )

เล่มที่ 12 ดัชนี เกณฑ์ตัดสิน การเขียน SSR และการเขียนคู่มือดำเนินงานประกันคุณภาพ ( ตุลาคม 2542 )

เล่มที่ 13 ตัวอย่าง ดัชนี เกณฑ์ตัดสิน และ SSR สำหรับการตรวจสอบ ( Audit ) ของคณะ X* ( ธันวาคม 2542 )

เล่มที่ 14 หลักและวิธีการตรวจสอบคุณภาพ ( กุมภาพันธ์ 2542 )

เล่มที่ 15 ชุดฝึกอบรม 1 วัน ผู้ตรวจสอบคุณภาพการอุดมศึกษา ( กุมภาพันธ์ 2543 )

เล่มที่ 16 การเขียนคู่มือประกันคุณภาพ ( Quality Assurance Manual ) ( กุมภาพันธ์ 2543 )

เล่มที่ 17 การทำการประกันคุณภาพอุดมศึกษาของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ / การสอน ( Non - Teaching Group ) ( มีนาคม 2543 ) ตัวอย่าง SSR แบบตาราง

เล่มที่ 18 รูปแบบของ SSR ( มีนาคม 2543 ) ตัวอย่าง SSR แบบตาราง

เล่มที่ 19 บทบาทของทุกคนในมหาวิทยาลัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ( เมษายน 2543 )

เล่มที่ 20 ตัวอย่างดัชนีและเกณฑ์ตัดสินของคณะต่าง ๆ ( เมษายน 2543 )

เล่มที่ 21 การตรวจสอบคุณภาพภายในคณะ / หน่วยงาน ( พฤษภาคม 2543 )

เล่มที่ 22 ตัวอย่าง หลักฐานและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ( พฤษภาคม 2543 )

เล่มที่ 23 ชุดฝึกอบรม 2 วัน ผู้ตรวจสอบคุณภาพการอุดมศึกษา ( มิถุนายน 2543 ฉบับปรับปรุง )

เอกสารย่อย

อ.1 แบบตรวจสอบรายการ ( ฉบับแก้ไข พฤษภาคม 2543 )

อ.2 แนวทางการอ่าน SSR ( ฉบับแก้ไข พฤษภาคม 2543 )

อ.3 แบบตรวจสอบแผน QA ( เมษายน 2543 )

อ.4 ตัวอย่างรายงานการศึกษาตนเอง ( Self Study Report ) ของสำนักบริการการศึกษา ( 20 เมษายน 2543 )

อ.5 SSR : รูปแบบที่ 3 ( กันยายน 2543 )

อ.6 คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับองค์ประกอบที่ 3 , 5 , 6 ( กันยายน 2543 )

อ.7 การทำ SSR ของหน่วยงาน

อ.8 แบบสรุปการตรวจสอบ

ชุดประเมิน ( Assessment )

เล่มที่ ป01 ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ( Quality Assessment ) ( พฤศจิกายน 2543 )

เล่มที่ ป02 วิธีดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ( พฤศจิกายน 2543 )

เล่มที่ ป03 การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ( พฤศจิกายน 2543 )

เล่มที่ ป04 การประเมินคุณภาพสถานศึกษา ( พฤศจิกายน 2543 )

เล่มที่ ป05 ดัชนีประเมินและเกณฑ์ตัดสินคุณภาพภายในสถานศึกษา ( พฤศจิกายน 2543 )

เล่มที่ ป06 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR ) ระดับมหาวิทยาลัย ( พฤศจิกายน 2543 )

เล่มที่ ป07 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะวิชา ( พฤศจิกายน 2543 )

เล่มที่ ป08 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR ) ระดับสำนัก ( พฤศจิกายน 2543 )

เล่มที่ ป09 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ระดับภาควิชา ( ธันวาคม 2543 )

เล่มที่ ป10 ตัวอย่าง SSR สำหรับการตรวจสอบคุณภาพการอุดมศึกษาภายใน และ SSR สำหรับการตรวจสอบคุณภาพการอุดมศึกษาโดยภายนอก ( กันยายน 2542 )

เล่มที่ ป11 ดัชนีกับเกณฑ์และ SAR ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ( มกราคม 2544 )

เล่มที่ ป12 ชุดฝึกอบรมนักประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ( มกราคม 2544 )

เล่มที่ ป13 ดัชนีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา ( เมษายน 2544 )

เล่มท่ ป14 ดัชนีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพระดับสำนัก ( เมษายน 2544 )

เล่มที่ ป15 ดัชนีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพระดับภาควิชา ( เมษายน 2544 )

เอกสารย่อย

อป 01 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

อป 02 คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับ QA

อป 03 การประกันคุณภาพการศึกษา

อป 04 การทำดัชนีประเมิน เกณฑ์ตัดสิน และรายงาน (SAR มีนาคม 2544)

อป 05 ดัชนี เกณฑ์ และรายงาน

อป 06 การประกันคุณภาพการศึกษา

อป 07 ดัชนีในการประกันคุณภาพการอุดมศึกษา (มีนาคม 2544)

อป 08 คำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ (พฤษภาคม 2544)

อป 09 วิธีทำการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างง่ายๆ ทำอย่างไร (พฤษภาคม 2544)

เอกสารประกันคุณภาพระดับพื้นฐานการศึกษา

เล่มที่ พ1 วิธีดำเนินการประกันคุณภาพโรงเรียน ( กันยายน 2543 )

เล่มที่ พ2 ชุดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพโรงเรียน ( ตุลาคม 2543 )

เล่มที่ พ3 แผนดำเนินงานประกันคุณภาพโรงเรียน(แผน QA) (ตุลาคม 2543)

เล่มที่ พ4 แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) SAR ของโรงเรียน (ตุลาคม 2543)

เล่มที่ พ5 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนรายงาน (กรกฎาคม 2544)

เล่มที่ พ6 ตัวอย่างดัชนี+เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กรกฎาคม 2544)

เล่มที่ พ7 คำอธิบายตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินคุณภาพโรงเรียน และแหล่งตรวจสอบในการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรกฎาคม 2544)

 

Top l Home